pretvorba v mysql datum:

<?php
# pretvorba iz d.m.y v mysql => YYYY-MM-DD:
$datum = date("Y-m-d", strtotime($_REQUEST['date_pick']));